Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje našich zákazníkov v rámci nášho podnikania K-Produkt SK, s.r.o., Osloboditeľov 16, Lieskovec 962 21, IČO: 36 667 145.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel: +421 45 533 23 36, e-mailom na: kprodukt@kprodukt.sk alebo poštou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov („zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli plniť zmluvné a iné zákonné povinnosti.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ podľa GDPR, zákona Súvisiace predpisy Kategórie dotknutých osôbKategórie osobných údajov
zákaznícka agenda
dodanie tovaru, zhotovenie diela na zmluvu (kúpnu zmluvu/zmluvu o dielo)
plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, zákona alt. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, zákonazákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zák., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvyidentifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
účtovné daňové účely

 

plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, zákonaosobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy danífyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvyidentifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
priamy marketing (jestvujúci zákazníci)oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, zákonafyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvyidentifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme poskytovaním právnych služieb, našim účtovným poradcom, alebo poskytovateľom softvérového/hardwarového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) neuskutočňujeme.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie nevykonávame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a to na 10 rokov.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 • právo na prístup k osobným údajom
  znamená Vaše právo od prevádzkovateľa získať informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracovávajú vrátane práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu/doplnenie a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
  právo na opravu/doplnenie znamená Vaše právo od prevádzkovateľa požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú na Vašu žiadosť. Neúplné osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť.
  Právo na výmaz osobných údajov predstavuje povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje ktoré o Vás spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a vy o to požiadate.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku.
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek vzniesť námietku (vrátane profilovania v prípade, ak sa týka priameho marketingu). Po vznesení námietky prevádzkovateľ nie je oprávnený na uvedený účel ďalej spracovávať osobné údaje.

 • právo na prenosnosť osobných údajov
  Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému prevádzkovateľovi alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.
 • právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (uplatní sa, ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a/ alebo čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia/§ 13 ods. 1 písm. a/, § 16 ods. 2 písm. a/ zákona)
  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože Vaše osobné údaje sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy a nie na základe súhlasu so spracovaním.
 • na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • práva na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú
 • právo podať sťažnosť dozorovému orgánu v prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním Vašich osobných údajov uskutočňovaného prevádzkovateľom:
  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  tel.: +421 /2/ 3231 32220
  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme ako prevádzkovateľ povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany Vašich osobných údajov s poskytnutím informácie a to najmenej v rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zlepšovania služieb zákazníkom. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Zvolen dňa 25.05.2018

K-Produkt SK, s.r.o.
Ing. Jozefína Kubošová
konateľ